Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které do začátku daného školního roku dosáhly pěti let. Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky. 

Dle školního řádu naší mateřské školy je povinná účast na předškolním vzdělávání v čase od 8:00 
do 12:00. V pracovních dnech mimo prázdnin.

V případě nepřítomnosti dětí na předškolním vzdělávání je povinností rodičů dítě omluvit do 7:45 daného dne a to telefonicky, osobně nebo e-mailem. V případě nepřítomnosti delší než deset pracovních dnů je potřebná písemná omluvenka s důvodem nepřítomnosti.